Κεραίες χαμηλής Όχλησης

Ισχύει η Απόφαση 27217/505 (ΦΕΚ 1442Β/14-06-2013) “Εγκαταστάσεις Κατασκευών Κεραιών Χαμηλής Ηλεκτρομαγνητικής Περιβαλλοντικής Όχλησης, εξαιρούμενες από την αδειοδότηση σύμφωνα με την παρ. 23 του άρθρου 30 του Ν. 4070/2012”.

Σύμφωνα με το άρθρο 1, παράγραφος 2, στην ΕΚΚΧΟ δεν απαιτείται περιβαλλοντική και πολεοδομική έγκριση:  “Οι εν λόγω κατασκευές εγκαθίστανται χωρίς να απαιτείται προηγουμένως περιβαλλοντική αδειοδότηση ή η λήψη οποιασδήποτε έγκρισης ή άδειας από τις αρμόδιες πολεοδομικές υπηρεσίες, με την επιφύλαξη της ισχύουσας νομοθεσίας που ισχύει για προστατευόμενες  περιοχές, αεροδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία”.

Η Δήλωση ΕΚΚΧΟ γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του ΣΗΛΥΑ και σύμφωνα με το άρθρο 4, παράγραφοι 6 & 7, είναι εφικτή η ηλεκτροδότηση της κατασκευής και η παραχώρηση έκτασης από το Δασαρχείο:
“6. Για τη σύνδεση της Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, ο κάτοχος Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. υποβάλλει στον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας, τα στοιχεία δημοσίευσης της ηλεκτρονικής δήλωσης και τον σχετικό αριθμό εγγραφής στο αρχείο της Ε.Ε.Τ.Τ. Ο σχετικός αριθμός εγγραφής δίνεται ηλεκτρονικά από την Ε.Ε.Τ.Τ. εφόσον έχει γίνει ορθή υποβολή της ηλεκτρονικής δήλωσης.
7. Ο κάτοχος Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. γνωστοποιεί στον ιδιοκτήτη του χώρου όπου τοποθετούνται οι Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. τα στοιχεία δημοσίευσης της ηλεκτρονικής δήλωσης Ε.Κ.Κ.Χ.Ο. “
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΚΚΧΟ

Από τις 10 κατηγορίες ΕΚΚΧΟ, η μοναδική που χρησιμεύει στην εγκατάσταση ενός κέντρου εκπομπής μέσω Wi-Fi, είναι η κατηγορία Ι (μικρής εμβέλειας στη ζώνη 5,725 – 5,795GHz), γιατί σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφο 2, δεν μπορεί να γίνει Δήλωση ΕΚΚΧΟ για την κατηγορία Ε (μικρής εμβέλειας στη ζώνη 5,470 – 5,725GHz).
Υπάρχει και η κατηγορία Β (ραδιοζεύξης μέσω ΕΕΤΤ), αλλά προϋποθέτει αμφίδρομη ζεύξη για να υπάρχει εκπομπή από το βουνό.

Athanasios Galis

Studio Analysis , 27 Στουρνάρη, Αθήνα, , 106 82